Statut kluba

Na temelju članka  11. Zakona o Udrugama ( NN 74/14) i  Zakona o sportu ( NN 71/06, 150/08, 124/10,124/11 , 86/12 I 94/13), na Skupštini Tenis kluba „Brod“, održanoj dana 31.07.2015. godine, donesen je

 

 S  T  A  T  U  T

 

TENIS KLUBA «BROD»

I   TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Tenis klub «Brod» ( dalje u tekstu: Klub) je udruga u koju se slobodno i dragovoljno udružuju osobe koje igraju tenis, teniski djelatnici, stručne osobe u sportu, kao i druge fizičke i pravne osobe sa svrhom sudjelovanja u sportskim natjecanjima u teniskom sportu.

 

Članak 2.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja Kluba, ciljevi i djelatnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju, javnost rada, članstvo i članarine, prava, obveze i odgovornost članova, unutarnji ustroj  Kluba, tijela Kluba i njihov sastav te ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata, pitanje imovine (stjecanje i raspolaganje, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba) i raspolaganje s mogućom dobiti, rješavanje sporova igrača i Kluba, te pitanje izmjena, dopuna i stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak 3.

Klub ima svojstvo neprofitna pravne osobe. Klub se upisuje u Registar udruga pri uredu za opću upravu  Brodsko-posavske županije i Registar sportskih djelatnosti.

Naziv Kluba je: TENIS KLUB «BROD». Na engleskom jeziku naziv je TENNIS CLUB „BROD“.

Članak 4.

Skraćeni naziv Kluba glasi:TK »BROD».

Sjedište Kluba je u Slavonskom Brodu, Borovska 1.

Područje djelovanja Kluba je Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija i Republika Hrvatska.

 

Članak 5.

Rad Kluba je javan.

Javnost djelatnosti Kluba osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

 

Članak 6.

Klub ima svoj pečat.

Pečat Kluba okruglog je oblika promjera 30 mm sa ispisanim tekstom uz rub pečata: Tenis klub «Brod»,  Slavonski Brod. U sredini pečata nalazi se stilizirani grb Kluba.

Uporaba pečata uređuje se Odlukom Upravnog odbora, a provodi je tajnik Kluba.

 

Članak 7.

Klub ima svoj znak.

Odluku o izgledu znaka donosi Upravni odbor Kluba.

 

Članak 8.

Boja Kluba je bijela.

 

Članak 9.

Klub zastupa i predstavlja predsjednik i tajnik Kluba.

U odsutnosti predsjednika i tajnika, Klub zastupa i predstavlja dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora  Kluba kojeg ovlasti predsjednik.

Odlukom Upravnog odbora mogu se ovlastiti za zastupanje i druge osobe ali uz utvrđivanje ovlasti i opsega njihovih ovlaštenja.

Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i tajnika Kluba utvrđeni su ovim Statutom.

 

Članak 10.

Klub se udružuje u Hrvatski teniski savez, Zajednicu sportskih udruga Grada Slavonskog Broda i Zajednicu sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije.

Klub se može učlaniti i u druge sportske organizacije, kada je to u interesu Kluba, a nije u suprotnosti sa Zakonom.

Odluku o učlanjenju Kluba u druge sportske organizacije donosi Skupština Kluba.

 

Članak 11.

Svaki građanin pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim Statutom, može postati članom Kluba.

 

II  CILJEVI, ZADAĆE I DJELATNOST  KLUBA

 

Članak 12.

Ciljevi  Kluba su:

–          okupljanje građana radi igranja i promicanja tenisa,

–          promicanje profesionalnog bavljenja tenisom,

–          poticanje i promicanje tenisa u Gradu Slavonskom Brodu, Županiji brodsko-posavskoj i

Republici Hrvatskoj, a posebice kod osnovnoškolske djece i srednjoškolske mladeži,

–          skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada,

–          skrb o igračima/igračicama,

–          školovanje i usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra,

–          praćenje zdravstvenog stanja i organiziranje zdravstvene zaštite igrača/igračica,

–          suradnja s Hrvatskim teniskim savezom, Zajednicom sportskih udruga Grada Slavonskog

Broda i Zajednicom sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije te uredima za sport

pri Gradu Slavonskom Brodu i Županiji brodsko-posavskoj, a poradi zajedničkog interesa i

ostvarivanja programa tenisa,

–          sudjelovanje u gradskim, županijskim, međužupanijskim, republičkim i međunarodnim teniskim

natjecanjima,

–          suradnja s drugim teniskim klubovima poradi zajedničkog  osposobljavanja i usavršavanja

igrača/igračica i trenera,

–          suradnja s medijima radi izvješćivanja javnosti i članstva Kluba,

–          razvoj gospodarskih i uslužnih djelatnosti  neposredno ili osnivanjem poduzeća, a radi

ostvarenja utvrđenih ciljeva i obavljanja zadaća,

–          obavljanje drugih poslova i zadaća određenih Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 13.

Kako bi ostvario ciljeve i zadaće iz članka 12. ovog Statuta, Klub obavlja sljedeće sportske djelatnosti:

sudjeluje na teniskim natjecanjima,

1.organizira poduka i trening djece i mladeži,

2.organizira sportska rekreacija,

U Klubu mogu raditi treneri odnosno osobe koje obavljaju stručne poslove u sportu   a koji ispunjavaju uvjete propisane člancima 9. i 10. Zakona o sportu.

 

Članak 14.

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva, osim sportskih djelatnosti iz članka 12. ovog Statuta, Klub obavlja i dodatne gospodarske djelatnosti da bi dodatnim prihodima mogao financirati svoje neprofitne ciljeve utvrđene Statutom i to:

–        ugostiteljstvo  –  pripremanje i usluživanje pića i napitaka,

–        prodaja i servisiranje sportske opreme,

–        usluge škole tenisa,

–        iznajmljivanje terena građanima, obrazovnim ustanovama, udrugama, pravnim i fizičkim osobama

Ako se pokaže potreba za drugim djelatnostima, Klub će iste unijeti u Statut i osigurati uvijete za obavljanje istih.

Ako Klub u obavljanju svojih djelatnosti iz članka 13. ovog  Statuta ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba.

 

 

III   ČLANSTVO KLUBA U SAVEZIMA, ČLANOVI I PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Članak 15.

Član Kluba može biti svaki državljanin Republike Hrvatske koji ima poslovnu sposobnost, a osobe bez poslovne sposobnosti mogu biti članovi Kluba bez prava sudjelovanja u radu tijela Kluba.

Član Kluba može biti i pravna osoba, a predstavnike pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Strani državljanin i pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu mogu biti članovi Kluba u skladu sa  Zakonom o udrugama.

Članovi tijela sportskog Kluba ne mogu biti osobe određene Zakonom o sportu u smislu članaka 11., 12., 13., 46. i 47. Zakona o sportu.

Članak 16.

U Klubu se vodi popis članova Kluba ( evidencija članova).

Način vođenja evidencije članova određuje Uprava Kluba a provodi tajnik Kluba.

 

Članak 17.

Članom Kluba postaje se danom upisa u evidenciju članova Kluba te plaćanjem članarine Klubu.

Član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj određuje Upravni odbor Kluba.

Članovi Kluba mogu biti redovni i počasni.

Članak 18.

Redovni članovi Kluba su fizičke ili pravne osobe koje su dobrovoljno pristupile Klubu, pridržavaju se ovog Statuta i drugih pravila Kluba te uredno izvršavaju obveze članova Kluba.

Svi redovni članovi Kluba dužni su redovito plaćati članarinu.

Visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Upravni odbor Kluba.

 

Članak 19.

Počasnim članovima Kluba mogu postati zaslužni sportaši/sportašice, sportski djelatnici i drugi uglednici osobito zaslužni za unapređenje rada i poslovanja Kluba. Odluku o zaslužnim članovima Kluba donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Kluba.

 

Članak 20.

Članovi Kluba imaju pravo:

–          u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u radu Kluba i na taj način pridonositi ostvarivanu ciljeva

Udruge,

–          birati i bit birani u tijela upravljanja i radna tijela Kluba,

–          iznositi svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba,

–          predlagati pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog Statuta, pravila i drugih

općih akata Kluba.

 

Članak 21.

Članovi Kluba dužni su:

–          pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,

–          sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba,

–          djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu sportskih tijela u koja su birani ili imenovani,

–          čuvati ugled i imovinu Kluba,

–          suzdržavati se svih činjenja protivnih sportskom duhu i moralu na sportskim i drugim

priredbama koje organizira ili na kojima sudjeluje Klub te se suprotstavljati takvim postupcima

drugih osoba.

 

Članak 22.

Članovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba, njegovog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Kluba.

Odlukom o dodijeli priznanja Upravni odbor odlučuje o vrsti priznanja.

Priznanja se mogu izuzetno dodijeliti i drugim uglednim osobama za promicanje tenisa, sporta uopće i razvoja Kluba.

 

Članak 23.

Članstvo u Klubu prestaje:

–          ispisom,

–          isključenjem i

–          neplaćanjem članarine za tekuću godinu.

Stegovna odgovornost članova Kluba uređuje se posebnim općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Kluba.

 

Protiv članova Kluba može se u Klubu voditi stegovni postupak, utvrđivati njihova odgovornost i izricati kazne za skrivljene povrede sportske i radne discipline i neizvršavanje drugih preuzetih obveza.

Postupak za utvrđivanje povrede obveza iz prethodnog stavka ovog članka, vrstu povrede, vrstu kazni koje se primjenjuju te sastav i broj članova stegovne komisije pobliže se uređuju Stegovnikom Kluba koji donosi Upravni odbor Kluba.

 

Članak 24.

Pravni položaj djelatnika koji su zasnovali radni odnos s Klubom uređuju se posebnim Pravilnikom o radu koji u skladu s propisima o radnim odnosima donosi Upravni odbor Kluba.

Status profesionalnih igrača Kluba, njihova prava i obveze u svezi njihova rada, osiguranja, naknada za igranje i dr., uređuju se posebnim općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Kluba.

Općim aktom iz stavka 2. ovog članka uređuju se pitanja korištenja objekata, opreme, naknade za putne troškove, smještaj i prehranu, nagrade za postignute rezultate, potpore i dr., za članove Kluba koji u natjecanjima sudjeluju amaterski i druge članove Kluba koji sudjeluju u organiziranju natjecanja ili sportskih priredbi.

 

 

IV  USTROJ KLUBA ( UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA)

 

Članak 25.

Članovi kluba upravljaju Klubom kroz tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut.

Tijela upravljanja Klubom su:

–          Skupština,

–          Upravni odbor,

–          Predsjednik,

–          Nadzorni odbor.

Tijela Kluba mogu imati svoja povremena i stalna radna tijela.

Klub ima tajnika Kluba.

Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora , te Skuštine kluba se sazivaju putem oglasne ploče kluba , a pozivi će biti objavljeni i na službenim Internet stranicama  kluba.

 

1.S k u p š t i n a

 

Članak 26.

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom.

U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba:

–          donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba,

–          donosi Poslovnik o radu Skupštine Kluba,

–          bira i razriješava predsjednika Kluba koji je ujedno i mandatar za sastav članova Upravnog

odbora Kluba,

–          bira i razriješava članove Upravnog odbora Kluba,

–          bira i razriješava predsjednika i članove Nadzornog odbora Kluba,

–          imenuje i opoziva likvidatora kluba

–          razmatra i odlučuje o izviješćima  predsjednika Kluba i Nadzornog odbora Kluba,

–          utvrđuje politiku Kluba,

–          odlučuje o molbama, zamolbama, prigovorima i žalbama kada je to utvrđeno normativnim

aktima Kluba,

–          donosi Program rada Kluba, Financijski plan i Završni račun Kluba,

–          usvaja izvješće predsjednika o radu Klu ba u proteklom mandatu,

–          usvaja izvješće Nadzornog odbora o radu Kluba u proteklom mandatu,

–          odlučuje o svim pitanjima značajnim za sportski, gospodarski i svekoliki probitak Kluba te daje

upute Upravnom odboru i tajniku Kluba za donošenje odluka o tim pitanjima,

–          na prijedlog Upravnog odbora donosi Odluku o počasnim članovima Kluba,

–          daje smjernice  i naputke za rad Upravnom odboru Kluba i kontrolira njegov rad,

–          odlučuje o pretvorbi Kluba u poduzeće ili o drugoj promjeni pravnog položaja Kluba,

–          odlučuje o prestanku djelovanja Kluba,

–          ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za rad  u Udruzi na prijedlog Upravnog odbora

Udruge,

–          obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima.

 

Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Kluba. Nakon izbora predsjednika Kluba, predsjednik Kluba predlaže Skupštini na izbor članove Upravnog odbora Kluba.

 

Članak 27.

Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. Članovi Skupštine Kluba su svi članovi sa plaćenom članarinom u Klubu. Broj članova Skupštine Kluba utvrđuje Skupština na temelju evidencije članova Kluba s uredno plaćenom članarinom. Članovi skupštine čine svi poslovno sposobni članovi kluba.

 

Članak 28.

Skupština Kluba odlučuje o pitanjima iz  svoje nadležnosti na sjednicama.

Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova u Skupštini. U slučaju nedostatka više od polovine članova Skupštine Kluba, potrebni kvorum čekat će se 15 minuta, a nakon isteka toga vremena ukoliko se ne postigne kvorum, pravovaljane odluke donosi natpolovičan broj nazočnih članova skupštine.

 

Članak 29.

Sjednice Skupštine mogu biti:

–          redovne,

–          izvanredne

–          izborne i

–          svečane.

Članak 30.

Mandat članova Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

 

Članak 31.

Skupština Kluba svoj rad realizira kroz sjednice.

Redovite sjednice sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Predsjednik Kluba sjednice saziva i predsjedava im.

Nakon isteka mandata svih tijela Kluba, novu Izbornu sjednice Kluba saziva dotadašnji predsjednik i on joj predsjedava do izbora novog.

Sjednice Skupštine sazivaju se na posebnu inicijativu predsjednika Kluba i na zahtjev:

 

–          jedne trećine predstavnika u Skupštini, Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Kluba.

U svrhu odlučivanja o značajnim pitanjima za rad Kluba, odnosno otklanjanja poremećaja u radu, tijela iz prethodnog stavka ovog članka mogu predložiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Kluba.

Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pripremiti dnevni red i potrebnu dokzumentaciju u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja i odlučuje.

Predsjednik Kluba mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku 30 dana od dana kada je dostavljen zahtjev.

 

Članak 32.

Glasovanje u Skupštini u pravilu je javno.

Skupština može odlučiti da se o nekim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

 

Članak 33.

Rad i odlučivanje u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

O radu Skupštine Kluba vodi se zapisnik.

Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u  pismohrani Kluba.

 

Odluke i zaključci doneseni na sjednici Skupštine Kluba, koji su od posebnog interesa  za članove Kluba, moraju se javno objaviti.

Članak 34.

Član Skupštine ima poglavito ova prava i dužnosti:

–          sudjelovati u radu Skupštine i njenih tijela,

–          birati i biti biran u tijela i druga radna tijela Skupštine Kluba, odnosno Saveza ili udruge u koju je

učlanjen Klub,

–          predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelatnosti Kluba.

 

Članak 35.

Članu Skupštine Kluba može prestati mandat i prije isteka  roka na koji je biran:

–          ako podnese ostavku na svoju dužnost,

–          ako bude opozvan,

–          ako mu prestane članstvo u Klubu,

–          zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

–          nastankom nekih drugih izvanrednih okolnosti.

Člana Skupštine Kluba može opozvati samo ono izborno tijelo koje ga je izabralo.

 

Članak 36.

Ako mandat članova Skupštine Kluba prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, mogu se provesti dopunski izbori.

Dopunski izbori moraju se provesti ako se broj članova smanji za 1/3 ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Mandat člana izabranog na dopunskim izborima traje onoliko vremena koliko bi trajao mandat člana Skupštine Kluba na čije je mjesto izabran.

Odluku o dopunskim izborima donosi Upravni odbor Kluba.

Odluku o izboru člana Skupštine Kluba donosi ono izabrano tijelo koje je izabralo člana Skupštine kojemu je prestao mandat.

 

 

2.U p r a v n i   o d b o r

Članak 37.

Upravni odbor je tijelo Kluba koje  u razdoblju između dvije sjednice Skupštine Kluba i u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim pravilima Kluba, odlučuje o radu i poslovanju Kluba.

Pri donošenju Odluka o radu i poslovanju Kluba Upravni odbor postupa u skladu s odlukama, zaključcima i općom politikom koju je utvrdila Skupština Kluba.

 

Članak 38.

U okviru svoje nadležnosti Upravni odbor:

–          donosi Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu Kluba,

–          priprema sjednicu Skupštine Kluba i utvrđuje dnevni red sjednice,

–          utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

–          donosi Pravilnik o nagrađivanju igrača/igračica i Stručnog stožera Kluba,

–          donosi Stegovnik Kluba,

–          predlaže Skupštini planove i programe razvoja Kluba i programe rada Kluba,

–          odlučuje o promjeni naziva imena Kluba,

–          upravlja i gospodari imovinom Kluba,

–          predlaže Skupštini usvajanje: Programa rada, Financijskog plana i zaključnog računa,

–          utvrđuje i izvršava financijsku politiku i u skladu s financijskim planom i odlukama Skupštine

donosi odluke o sredstvima Kluba,

–          podnosi izviješće tijelu uprave nadležnom za sport,

–          imenuje, bira i razrješava  Tajnika Kluba i rizničara Kluba,

–          bira predsjednika i dva člana Stegovne komisije Kluba,

–          odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračima/gračicama i trenerima, o prijemu

igrača/igračica i trenera u Klub i izdavanju ispisnica,

–          odlučuje o organizaciji sportskih priredbi,

–          donosi odluke u svezi s poslovanjem trgovačkog društva koje je osnivač ili suosnivač,

–          utvrđuje mjere za unapređenje stručnog rada u Klubu i osposobljavanju stručnih kadrova,

–          odlučuje o obavljanju gospodarskih djelatnosti,

–          donosi poslovne odluke u skladu s poslovnom politikom utvrđenom za Skupštinu Kluba,

–          skrbi o izvršavanju odluka, zaključaka i stajališta Skupštine,

–          određuje koji se dokumenti i podatci smatraju službenom i drugom tajnom,

–          imenuje predstavnike Kluba u  tijela drugih organizacija i udruga, članove delegacija,

predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu,

–          osniva stalne i povremene komisije i radna tijela  za obavljanje određenih zadaća. Odlukom o

osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela, Upravni odbor utvrđuje sastav, djelokrug i ovlasti,

–          imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća,

–          utvrđuje prijedlog Pravilnika i drugih općih akata kojima se utvrđuju odnosi u Klubu, ukoliko

ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno,

–          utvrđuje ustroj Kluba i njegovih službi, te prati i koordinira njihov rad,

–          imenuje i razriješava članove radnih tijela, komisija i trenere,

–          odlučuje o zaključivanju i raskidu građansko-pravnih ugovora, o naknadama igrača/igračica,

trenera i ostalih angažiranih u Klubu,

–          odlučuje o osnivanju poduzeća ili ustanove čiji je suosnivač Klub,

–          donosi odluku u svezi s poslovanjem poduzeća ili druge organizacije čiji je osnivač, vlasnik,

suvlasnik, imalac dionica ili udjela je Klub,

–          odlučuje o neposrednom obavljanju djelatnosti od strane Kluba,

–          odlučuje o sudjelovanju Kluba na natjecanjima u zemlji i inozemstvu te imenuje vodstvo puta,

–          brine o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko-financijskih poslova u Klubu,

–          u granicama financijskog plana odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba,

–          poduzima mjere za održavanje, zaštitu, pravilno korištenje i stjecanje nove imovine Kluba,

–          odlučuje o visini cijena ulaznica za mečeve,

–          odlučuje o uvjetima i rasporedu korištenja sportskih objekata  kojima upravlja Klub,

–          skrbi o upravljanju, održavanju i gospodarenju sportskim objektom u vlasništvu Grada koji mu

je Grad dodijelio koncesijom na upravljanje, održavanje i gospodarenje, a na kojem se odvijaju

sportske aktivnosti Kluba,

–          odlučuje o nagradama igračima/igračicama, trenerima i drugim članovima Kluba,

–          odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u svezi s stručnim

osposobljavanjem,

–          podnosi izvješća nadležnim tijelima,

–          odlučuje i o drugim pitanjima poslovanja i rada Kluba, ako po odredbama ovog Statuta nisu u

nadležnosti drugih tijela ili radnih tijela Kluba.

 

Članak39.

Upravni odbor broji od 9 do 11 članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine.

Dopredsjednika i članove Upravnog odbora javnim glasovanjem bira Skupština Kluba na prijedlog novoizabranog predsjednika, mandatara za sastav članova Upravnog odbora.

 

Članak 40.

Za donošenje odluke na sjednici Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine njegovih članova.

Odluka Upravnog odbora je punovažna ako je izglasala većina nazočnih članova.

 

Članak 41.

Glasovanje na sjednicama Upravnog odbora Kluba je javno.

Članak 42.

Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti opozvani i prije  isteka vremena na koje su izabrani.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog njegovog člana može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba ili Nadzorni odbor.

Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i potpisan od predlagača.

Članovima Upravnog odbora čiji se opoziv predlaže, mora se omogućiti da se izjasne o navodima u prijedlogu za opoziv.

 

Članak 43.

Upravni odbor ili pojedini njegov član može se biti opozvan ukoliko:

–          provodi poslovnu politiku u Klubu suprotno zaključcima i odlukama Skupštine Kluba,

–          odlučuje o zaključenju ugovora o profesionalnih igračima/igračica u svezi sa profesionalnim

igranjem,

–          donese odluke suprotne Zakonu, ovom Statutu ili drugim općim aktima,

–          ne obavlja svoje dužnosti ili ih ne obavlja pravodobno,

–          neopravdano izostaje sa sjednica Upravnog odbora.

 

Članak 44.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština Kluba odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Glasovanje o opozivu u pravilu je javno.

Član Upravnog odbora opozvan je ukoliko je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine Kluba.

Članak 45.

Na mjesto opozvanog člana bira se novi član Upravnog odbora prema propisanom postupku propisanom za izbor članova Upravnog odbora.

Novoizabranom članu Upravnog odbora mandat traje do isteka mandata ostalih članovima Upravnog odbora.

 

Članak 46.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanom u tri mjeseca.

Predsjednik Kluba dužan je sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev:

–          natpolovične većine članova Upravnog odbora i

–          Nadzornog odbora  Kluba.

Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja

zahtijeva iz prethodnog stavka ovog članka sjednicu će sazvati Nadzorni odbor, odnosno Tajnik Kluba.

 

Članak 47.

            Sjednicama Upravnog odbora Kluba rukovodi njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti  dopredsjednik ili jedan od članova Upravnog odbora Kluba kojeg ovlasti predsjednik.

 

Članak 48.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini Kluba.

Upravni odbor podnosi izviješće o svom radu svake godine Skupštini Kluba. Ako izviješće ne bude prihvaćeno, Skupština odlučuje o povjerenju Upravnom odboru.

 

Članak 49.

Rad Upravnog odbora može se urediti Poslovnikom.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba.

Pismeno izrađene odluke Upravnog odbora koje se dostavljaju drugim osobama potpisuje predsjednik Kluba.

 

3.P r e d s j e d n i k

 

Članak 50.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba iz redova članova Skupštine.

Mandat predsjednika  Kluba traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik Kluba je mandatar za sastav članova Upravnog odbora. Predsjednik Kluba predlaže Skupštini sastav članova Upravnog odbora na izbor.

 

           Članak 51.

Predsjednik Kluba:

–          zastupa i predstavlja Klub,

–          mandatar je i predlaže Skupštini na izbor sastav članova Upravnog odbora Kluba,

–          vodi brigu o tome da se rad Kluba odvija u skladu sa ciljevima Kluba i u okviru opće politike

koju je utvrdila Skupština Kluba,

–          brine se o izvršenju programa rada Skupštine Kluba,

–          brine se o izvršenju zaključaka i odluka Skupštine Kluba,

–          rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora Kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga  dopredsjednik Kluba ili jedan od članova Upravnog odbora Kluba kojega ovlasti predsjednik.

 

4.  N a d z o r n i   o d b o r

Članak 52.

Nadzorni odbor je tijelo Kluba koje prati i nadzire rad Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika,Tajnika i drugih tijela Kluba te o svojem nalazu i mišljenju obavješćuje Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li su rad i djelatnost Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika i drugih tijela Kluba u skladu sa Zakonom,  ovim Statutom, drugim pravilima a i općim aktima Kluba.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba, te o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba.

 

Članak 53.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Mandat članova traje četiri (4) godine.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Kluba, na prijedlog članova Skupštine.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz redova članova Skupštine Kluba.

 

 

Članak 54.

 

Članovi kluba sami nadziru rad kluba.

Ako član kluba smatra da je klub povrijedilo statut ili drugi opći akt kluba, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu kluba radi zaštite svojih prava propisanih statutom kluba.

 

Nadzorni odbor Skupštini Kluba podnosi izvješće o svom radu, a Upravnom odboru nalaze o nepravilnostima s prijedlogom za poduzimanje odgovarajućih mjera  za njihovo otklanjanje.

Upravni odbor i tajnik Kluba dužni su očitavati se i donijeti odgovarajuće odluke u svezi s nalazima i mišljenjima  koja im je uputio Nadzorni odbor.

Predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv s materijalima za sjednicu Upravnog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg odredi Nadzorni odbor može sudjelovati u radu Skupštine i Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

 

Članak 55.

Upravni odbor, tajnik Kluba te djelatnici Kluba dužni su na zahtjev Nadzornog odbora ili njegovog predsjednika omogućiti uvid u dokumentaciju te dati tražene podatke članu Nadzornog odbora ili drugoj stručnoj osobi koju  odredi Nadzorni odbor.

Radi ostvarivanja nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, Upravni odbor mora dostaviti Nadzornom odboru Završni račun i Godišnje izviješće o financijskom poslovanju najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj se usvaja financijsko izviješće za određenu poslovnu godinu.

 

Članak 56.

Nadzorni odbor održava sastanke prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Na sva pitanja o radu Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena na odgovarajući način, se primjenjuju odredbe ovog Statuta.

 

 

5.   T a j n i k

 

Članak 57.

 Za tajnika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

–          posjeduje najmanje srednju stručnu spremu,

–          posjeduje dokazane sposobnosti u vođenja Kluba, organizaciji natjecanja i koja ima rezultate

rada u teniskom sportu.

 

Na temelju odredbi ovog Statuta, odluka Skupštine i Upravnog odbora, tajnik Kluba organizira i rukovodi radom Kluba.

Tajnik je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Kluba.

Tajnik je po  svom položaju član Upravnog odbora Kluba.

 

Članak 58.

Tajnik kluba unutar svoga djelovanja rada:

–          predstavlja i zastupa  Klub,

–          predlaže Skupštini i Upravnom odboru  planove i programe razvoja Kluba i mjere za njihovo

ostvarenje,

–          osigurava izradu stručnih osnova za utvrđivanje politike razvoja i unapređenje svih djelatnosti

Kluba,

–          osigura pravodobno izvršavanje poslova  za potrebe sjednice Skupštine i Upravnog odbora te

drugih tijela Kluba,

–          surađuje s predsjednikom, na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

–          organizira i usklađuje rad pojedinih djelatnika,

–          neposredno rukovodi radom zajedničkih poslova Kluba,

–          osigurava izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Kluba,

–          raspoređuje djelatnike Kluba na radna mjesta koja ne imenuje Upravni odbor,

–          predlaže promjene u organizaciji Kluba,

–          izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvješća o radu i financijskom

poslovanju Kluba,

–          obavlja i druge poslove za obavljanje koji je Zakonom ovlašten tajnik, odnosno poslove koji su

mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukom Upravnog odbora

Kluba.

Članak 59.

Tajnika Kluba bira upravni odbor putem objavljenog javnog natječaja, u profesionalni radni odnos na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za izbor Tajnika utvrđeni su u članku 57. ovog Statuta.

 

Članak 60.

Tajnik je odgovoran za rad Kluba, za ostvarenje planova i programa rada, drugih pravilnika i općih akta, te predviđenih ciljeva i zadaća, a u skladu sa Statutom Kluba.

Ako dođe do odstupanja od ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadaća Tajnik je dužan poduzeti mjere za koje je on ovlašten ili predložiti nadležnim tijelima Kluba poduzimanje mjera radi ostvarivanja predviđenih ciljeva i zadaća.

Tajnik je odgovoran Upravnom odboru Kluba.

Ako dođe do značajnijeg odstupanja  ili poremećaja u ostvarivanju ciljeva i zadaća iz stavka 1. ovog članka, Upravni odbor može tajnika razriješiti dužnosti i otkazati mu potpisani Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

6.      Odbori, komisije, stručni stožer

Članak 61.

Upravni odbor može osnovati stalne i privremene komisije ili odbore za obavljanje privremenih i prigodnih poslova.

Danom izvršenja takvog posla članovima povremenih komisija ili odbora prestaje mandat.

 

Članak 62.

Pobliže odredbe o djelokrugu rada pojedinih odbora i komisija, o broju njihovih članova i načinu izbora te o pravima i dužnostima članova pojedinih odbora i komisija utvrđuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora ili odlukom o osnivanju određenog odbora ili  komisije.

 

 

7.      S t e g o v n a   k o m i s i j a

 

Članak 63.

Stegovna komisija je nezavisno tijelo Kluba koje odlučuje o prekršajima i nepoštivanjima općih akata Kluba, Hrvatskog teniskog saveza i Stegovnika Hrvatskog teniskog saveza.

 

Članak 64.

Predsjednika i dva (2)  člana  Stegovne komisije bira i razrješava Upravni odbor Kluba javnim glasovanjem.

Članove Stegovne komisije predlažu  članovi Upravnog odbora Kluba.

Član Stegovne komisije smatra se izabranim i razriješenim ako za njegov izbor ili razrješenje glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora Kluba.

 

 

Članak 65.

U sudovanju članovi su nezavisni i sude po Stegovniku Kluba i Stegovniku Hrvatskog  teniskog saveza.

U stegovnom postupku na odgovarajući način se primjenjuju pravila skraćenog kaznenog postupka, osim pravila koja nisu u nadležnosti Stegovne komisije.

U postupku pred Stegovnom komisijom, javnost je isključena.

Članak 66.

Radom Stegovne komisije rukovodi njezin predsjednik.

Stegovna komisija odlučuje većinom glasova.

 

 

V         FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE

 

Članak 67.

Za obavljanje poslova i zadaća Kluba osigurava se dio sredstava u proračunu Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.

Sredstva se dodjeljuju Klubu na temelju prihvaćenih programa i zaključenih ugovora za izvršenje tih programa u obliku predujma, a prema utvrđenoj dinamici potreba po mjesecima.

Članak 68.

Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom rada Kluba.

 

Članak 69.

Osim sredstava navedenih u prethodnom članku, Klub ostvaruje prihode vlastitim djelatnošću putem sponzorstava, članarina te prijatelja Kluba.

O trošenju prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću  odluku donosi Upravni odbor.

 

Članak 70.

Raspodjela ukupnih sredstava obavlja se unutar financijskog planom Kluba, u skladu s Programom rada Kluba.

Članak 71.

 Prihodi i rashodi Kluba utvrđuju se financijskim planom kojeg donosi Skupština Kluba.

Usvojeni financijski plan  može se tijekom godine mijenjati (vršiti rebalans).

Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Upravni odbor svojom odlukom uz obvezu da rebalans

potvrdi prva naredna Skupština Kluba.

Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su: predsjednik  i tajnik Kluba.

 

Članak 72.

 Financijsko-materijalno poslovanje Kluba organizira se i vodi u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni odbor Kluba imenuje stručnu osobu, rizničara, za vođenje financijsko-materijalnog poslovanja

Kluba.

Članak 73.

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Skupština donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu ili fizičku osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.

 VI       IMOVINA KLUBA I SREDSTVA  ZA RAD KLUBA

 

Članak 74.

Klub ima svoju imovinu.

O raspolaganju imovinom Kluba odlučuje nadležno tijelo Kluba u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i

općim aktima Kluba.

Klub je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom  Kluba, te osigurati kontrolu raspolaganja u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim općim aktima.

Prilikom donošenja odluka o upravljanju sportskim objektima, tijela Kluba će osigurati zaštitu i promicanje  posebnog društvenog interesa pri njihovom održavanju i korištenju, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

 

Članak 75.

Sredstva za rad Kluba čine prihodi koje Klub ostvari obavljajući  sportsku djelatnost te sredstva od marketinške djelatnosti, sponzorstva, donatorstava, članarina, sredstva koja se doznačavaju iz proračuna i fondova, te druga sredstva koja Klub pribavi na Zakonom dozvoljen način.

 

Članak 76.

Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi Kluba za kalendarsku godinu.

Po isteku kalendarske godine donosi se Završni račun, račun o izvršenju financijskog plana u rokovima određenim propisima.

Svi prihodi ostvareni djelatnošću Kluba koriste se u skladu s ovim Statutom, drugim pravilima ili aktima Kluba.

Upravni odbor svojom Odlukom utvrđuje osobe koje su uz predsjednika i tajnika Kluba ovlaštene za potpisivanje financijsko- materijalne dokumentacije.

Upravni odbor može donijeti pravila ili drugi opći akt kojim se uređuje materijalno-financijsko poslovanje u Klubu.

Klub vodi propisano knjigovodstvo i sastavlja propisano izvješće prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 77.

Ako se aktivnošću Upravnog odbora i drugih članova Kluba uspješno ostvaruju ciljevi i zadaće utvrđene ovim Statutom bez osnivanja poduzeća te se tako ostvaruje financijski plan , Upravni odbor može donijeti odluku ili pravila o stimuliranju takve aktivnosti, odnosno odrediti naknadu u  razmjeru  s doprinosom pojedinog člana.

 

Članak 78.

Ako Klub u obavljanju sportske djelatnosti ili iz djelatnosti trgovačkog društva kojeg je osnivač ili suosnivač ostvari dobit, ona se mora koristit isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba.

Članak 79.

Za svoje obveze Klub odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima u skladu sa Zakonom.

Članak 80.

U slučaju prestanka Kluba, imovina nakon namirenja vjerovnika i troškova postupka, pripada Gradu Slavonskom Brodu.

 

 

VII      PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

 

 

 Članak 81.

 Razlozi za prestanak djelovanja kluba jesu:

–    odluka skupštine o prestanku rada kluba

–    pripajanje drugoj udruzi ili klubu,spajanje s drugom udrugom ili klubom, podjela kluba razdvajanjem

–    protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice

skupštine,  a da ona nije održana

–    pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge-kluba

–    pokretanje stečajnog postupka

–    na zahtjev člana, ako je broj članova kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje

udruge,  a nadležno tijelo kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo

odluku o prijemu novih članova.

 

 

Članak 82.

Likvidatora imenuje i opoziva Skupština kluba, a likvidator može biti  fizička ili pravna osoba koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član kluba. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

VIII      PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

 

Članak 83.

Ovaj Statut donosi Skupština Kluba većinom glasova ukupnog broja svih članova.

Statut se mijenja i dopunjuje u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 84.

Sva pravila i drugi opći akti Kluba moraju se uskladiti s ovim Statuom u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Klub prestaje s radom ako to zaključi Skupština Kluba ili ako mu bude zabranjen rad rješenjem nadležnog tijela na temelju Zakona.

 

 

Članak 85.

Usvajanjem novog Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba donesen na sjednici Skupštine Kluba 4. prosinca 2014. godine.

 

Članak 86.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, odnosno izdavanjem Rješenja Ureda opće uprave Brodsko-posavske županije, o usvajanju ovog Statuta.

 

Predsjednik Kluba:

IGOR AVRAMOVIĆ

Tenis klub Brod